Bài viết hỗ trợ này là một phần của  phiên bản GA4.

Phiên bản mới GA4 hiện tại không hoàn toàn thay thế Analytics App.

Phiên bản Google Analytics 4 giúp chúng ta phân tích đa nền tảng web và app trên cùng một báo cáo. Tính năng này hiện tại vẫn là phiên bản thử nghiệm. Tìm hiểu thêm.

Google Tag Manager hỗ trợ cài đặt GA4 với hai thẻ sau:

 • Google Analytics: GA4 Configuration
 • Google Analytics: GA4 Event

Thẻ Configuration

Thẻ Google Analytics: GA4 Configuration dùng để cài đặt cho Analytics GA4 property trên một trang cụ thể, thẻ này xử lý các nội dung như cài đặt Google Analytics cookies, gửi các sự kiện tự động – automatic events  (page_view, first_visit), và các sự kiện đo lường nâng cao – enhanced measurement events (file_download, scroll), cũng như khai báo các tùy chọn cài đặt chung.

Nên kích hoạt thẻ Configuration cho tất cả các trang bạn muốn thu thập dữ liệu vào GA4 property, và nên sử dụng càng sớm càng tốt, và nên cài đặt đầu tiên trước khi cài đặt  bất kỳ thẻ sự kiện GA4 khác.

Cách tạo thẻ Configuration GA4:

 1. Nhấp vào Tags New.

2. Nhấp vào Tag Configuration.

3. Lựa chọn Google Analytics: GA4 Configuration.

4. Nhập measurement ID của GA4 Property.

5. Tùy chọn: Thêm bất kỳ tham số nào bạn muốn cấu hình trong các trường cần đặt (Fields to Set) . Sử dụng các tham số mặc định (item_list_id, item_list_name) của sự kiện được đề xuất bởi Google – recommended event  (view_item_list) để cho kết quả tốt hơn. 

6. Tùy chọn: Sử dụng Cài đặt nâng cao để cài đặt Ưu tiên kích hoạt thẻ hoặc sử dụng Tag Sequencing để đảm bảo Thẻ Configuration được kích hoạt trước bất kỳ thẻ sự kiện khác.

7. Nhấp vào Triggering và lựa chọn những sự kiện thích hợp cho việc kích hoạt thẻ. 

8. Lưu thẻ Configuration và nhấn Gửi (Publish)

Sử dụng các trường cài đặt để đặt các giá trị tham số liên tục cho tất cả các trang kích hoạt thẻ đã có. 

Sử dụng Các trường cần đặt (Fields to Set) để đặt các giá trị tham số cho tất cả các trang áp dụng thẻ này. 

Ví dụ 1: Để lấy dữ liệu user ID, hãy thêm một hàng vào Các trường cần đặt. Tại Tên trường (Field name) đặt user_id, và giá trị là Tag Manager Variable để trả về user id. 

Ví dụ 2: Sử dụng Trường cài đặt để cấu hình cài đặt trường cookie: 

Thẻ Event

Thẻ GA4 Event Google Analytics cho phép bạn gửi các sự kiện tùy chỉnh vào Google Analytics ngoài các sự kiện mặc định và các đo lường nâng cao. Ví dụ, nếu bạn muốn tổng hợp nhiều dữ liệu về lướt trang (scroll) hơn như thời gian lướt trang, bạn có thể kích hoạt thẻ GA4 Event để kích hoạt dựa vào scroll depth trigger trên Tag Manager.

Để tạo thẻ GA4 Event:

 1. Nhấp vào Tags New.
 2. Nhấp vào Tag Configuration.
 3. Chọn Google Analytics: GA4 Event.
 4. Đối với Configuration Tag, chọn Configuration Tag mà bạn đã tạo từ trước. 
 5. Đối với Event Name, ghi rõ tên sự kiện. Sử dụng những sự kiện được đề xuất bởi Google – recommended event cho kết quả tốt hơn. 
 6. Tùy chọn: Nhập Event Parameters. Sử dụng những tham số theo sự kiện được đề xuất bởi Google  để cho kết quả tốt hơn.  
  • Nhấp  Add Row.
  • Nhập  Parameter Name.
  • Nhập Value.
  • Lặp lại cho tới khi các tham số mong muốn được thêm vào 
  • Tùy chọn: Để đảm bảo thẻ Event được kích hoạt sau thẻ Configuration tương ứng, sử dụng Advanced Settings để cài đặt Tag Firing Priority hoặc sử dụng Tag Sequencing để đảm bảo thẻ Configuration kích hoạt trước thẻ event khác.  
 7. Nhấp vào Triggering và lựa chọn những sự kiện thích hợp cho việc kích hoạt thẻ. 
 8. Lưu thẻ Configuration và nhấn Gửi (Publish)

Ví dụ cấu hình thẻ Event:

         Event Name: scroll

         Parameter Name: percent_scrolled

         Parameter Value: {{Scroll Depth Threshold}} (populated by built-in variable)

Tip: Sử dụng Advanced Settings Tag Sequencing để chỉ định thẻ Event cần kích hoạt sau thẻ Configuration.