Khi bạn tạo/chỉnh sửa một Goal (Mục tiêu)trên GA, bạn có các match type khác nhau cho goal của mình

Google Analytics cung cấp 3 match type (đích):

  1. Equals to
  2. Begins with
  3. Regular Expression

Match type ‘Equal to’

Để hiểu rõ các loại match types, bài viết này sẽ dựa vào Place an order (Đặt đơn đặt hàng) trên website với mục tiêu là destination goal (trang đích)

Làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định URL của trang ‘xác nhận đơn hàng’ nơi mà user đã hoàn tất đơn hàng trên website của bạn là gì.

Bước 2: Sao chép request URI của trang ‘xác nhận đơn hàng’. Request URI là một phần trong URL, đứng sau domain

Ví dụ: Nếu URL của trang ‘xác nhận đơn hàng’ là:

https://www.kasatria.vn/order-confirmed/

Thì URI sẽ là: /order-confirmed/

Bước 3: Trong tài khoản Google Analytics của bạn điều hướng đến chế độ xem báo cáo mà bạn muốn thiết lập mục tiêu là destination goal

Bước 4: Click vào Admin trong GA, sau đó click ‘Goals‘ ở trên cột View

Bước 5: Click nút ‘+New Goal

Bước 6: Chọn ‘Place an order‘ trong goal template

Bước 7: Click nút ‘Continue

Bước 8: Bạn sẽ thấy ‘Goal Description’. Bạn không cần thay đổi bất kì điều gì ở đây. Chỉ cần click nút ‘Continue‘:

Bước 9: Dán URI (chứ không phải URL) của trang xác nhận đơn hàng trong hộp văn bản ngay bên cạnh ‘equals to’

Ở đây ‘Equals to‘ là một match type:

Match type xác định cách mà Google Analytics URL (trang mà user ghé xem) cho một mục tiêu hoặc một bước trong funnel

URI được cung cấp cho một mục tiêu được gọi là URI mục tiêu

Ví dụ: /order-confirmed/ là một goal URI

URI được cung cấp cho mỗi bước trong funnel, URI lúc này được gọi là funnel URI:

Ví dụ 1

User ghé vào home page: https://www.kasatria.vn/

Báo cáo URI cho trang Home (trên báo cáo GA) sẽ là: /

Google Analytics sẽ khớp với một trong URI Funnel (/cart/ hoặc /checkout/) sử dụng match type là ‘equal to’

Lúc này user đang ở trang home, không khớp với URI Funnel đã quy định trong Goal nên GA sẽ không ghi nhận và báo cáo sẽ không hiển thị unique pageview trên funnel steps trong báo cáo funnel visualization với goal ‘Place an order’

Lúc này Google Analytics sẽ đối chiếu URI với Goal URI (/order-confirmed/) đang sử dụng match type là ‘equal to’

Lúc này lại không khớp, do đó GA sẽ không ghi nhận và báo cáo sẽ không có bất kì đơn hàng nào được đặt

Ví dụ 2:

Cũng user đó truy cập vào trang: https://www.kasatria.vn/cart/

URI được hiển thị trong bái cáo GA sẽ là  /cart/

Google Analytics sẽ đối chiếu URI với các funnel URI (/cart/ hoặc /checkout/) sử dụng match type là ‘equal to’

Bởi vì khớp với một trong funnel URIs, GA sẽ ghi nhận và báo cáo sẽ hiển thị unique pageview cho /cart/ trên funnel step trong báo cáo funnel visualization:

Lúc này GA tiếp tục đối chiếu với funnel URI (/checkout/) và Goal URI(/order-confirmed/) đang sử dụng match type là ‘equal to’

Bởi vì URI không khớp với funnel step /checkout/ cũng như không khớp với goal URI /order-confirmed/ nên unique pageview tại bước checkout funnel là 0 và Place an order cũng là  0 trên báo cáo Funnel visualization.

Ví dụ 3:

Cũng user đó tiếp tục đến trang https://www.kasatria.vn/checkout/

Lúc này URI trang này trên báo cáo GA sẽ là /checkout/

Lúc này GA sẽ đối chiếu URI với các funnel URI (/cart/ hoặc /checkout/) sử dụng match type là ‘equal to’

Bởi vì khớp với một trong funnel URIs, GA sẽ ghi nhận và báo cáo sẽ hiển thị unique pageview =1  cho /checkout/ trên funnel step trong báo cáo funnel visualization:

Google Analytics sẽ tiếp tục đối chiếu với Goal URI (/order-confirmed/) đang sử dụng match type là ‘equal to’

Bới vì URI không khớp, nên GA sẽ không ghi nhận và báo cáo sẽ hiển thi như sau:

Ví dụ 4:

Cũng user đó tiếp tục hoàn tất đơn hàng tại trang: https://www.kasatria.vn/order-confirmed/

Lúc này URI trên báo cáo GA sẽ hiển thị là /order-confimed/

Và Google Analytics sẽ đối chiếu URI này với một trong Funnel URIs (/cart/ hoặc /checkout/) đang sử dụng match type là ‘equal to’

Bởi vì không khớp với bất kì funnel URIs, GA sẽ khôn ghi nhận bất kì unique pageviews trong funnel trên báo cáo funnel visualization:

Lúc này GA sẽ tiếp tục đối chiếu URI (/order-confirmed/) với Goal URI (/order-confirmed/) đang sử dụng match type là ‘equal to’

Bởi vì URI hoàn toàn khớp, lúc này GA sẽ ghi nhận và báo cáo sẽ hiển thị như sau:

Begin with‘ và ‘Regular Expressions‘ là các các match khác:

Match type ‘Begin with’

Sử dụng match type là ‘Begin with’ khi chỉ có phần đầu tiên của Goal URI (URI mục tiêu) và / hoặc Funnel URI của bạn có thể khớp với các URI tương ứng

Ví dụ 1:

Giả sử các URL khác nhau dưới đây đều là của trang ‘xác nhận đơn hàng’:

https://www.kasatria.vn/order-confirmed/id=12334/?jdnkaqn

https://www.kasatria.vn/order-confirmed/id=78910/?lkfdfjds

https://www.kasatria.vn/order-confirmed/id=987423/?jsnkxhi

Dựa vào các URL trên, URI tương ứng sẽ là

/order-confirmed/id=12334/?jdnkaqn

/order-confirmed/id=78910/?lkfdfjds

/order-confirmed/id=987423/?jsnkxhi

Và ở đây, nếu sử dụng ‘equal to’ và Goal URI là  /order-confirmed/, thì sẽ không khớp với bất kì URI nào đã đề cập ở trên

Tuy nhiên nếu sử dụng ‘begin with’, thì Goal URI sẽ khớp với tất cả các URI ở trên

Ví dụ 2:

Giả sử các URL khác nhau dưới đây đều là của trang ‘checkout’:

https://www.kasatria.vn/checkout/?jdnkaqn

https://www.kasatria.vn/checkout/?lkfdfjds

https://www.kasatria.vn/checkout/?jsnkxhi

Dựa vào các URL trên, URI tương ứng sẽ là:

/checkout/?jdnkaqn

/checkout/?lkfdfjds

/checkout/?jsnkxhi

Nếu lúc này bạn sử dụng match type là  ‘equal to’ thì Funnel URI /checkout/ sẽ không khớp với bất kì URI nào ở trên:

Nhưng khi chuyển sang match type là ‘Begins with’ thì Funnel URI /checkout/ sẽ khớp với tất cả các URI ở trên

Match type ‘Regular Expressions’

Regular Expressions là loại match type tốt nhất, bởi vì nó linh hoạt nhất khi đối chiếu Goal URI và/hoặc các Funnel URI với các URI tương ứng

Khi xử dụng ‘Regular Expression’, có thể sử dụng regex (không bắt buộc) cho Goal URI và/hoặc các Funnel URI

Tags: