Calculated metric là chỉ số kết hợp một hoặc nhiều chỉ số hiện có hoặc tùy chỉnh trong một công thức toán học để tạo ra chỉ số mới và có giá trị hơn.

Với calculated metric, bạn có thể điều chỉnh bất kỳ chỉ số nào để phù hợp với nhu cầu hoặc logic kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn có thể tính trọng số hoặc giảm giá các chỉ số hiện có và tạo chỉ số mới bằng cách kết hợp các chỉ số tiêu chuẩn và/hoặc tùy chỉnh. 

Các chỉ số mới này thường hữu ích hơn các chỉ số ban đầu mà chúng được tạo ra vì chúng chứa logic kinh doanh bổ sung giúp bạn đưa ra quyết định và hành động trực tiếp trong Google Analytics. 

Bạn có thể truy cập vào calculated metric trong báo cáo, exploration, và Google Analytics Data API. 

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có quyền Admin hoặc Editor để tạo calculated metric. 

Giới hạn và cảnh báo

Bạn có thể tạo tối đa 5 chỉ số được tính cho mỗi thuộc tính tiêu chuẩn và 50 chỉ số được tính cho mỗi thuộc tính 360. 

Tạo calculated metric 

1. Trong Google Analytics, hãy nhấp vào Admin, sau đó nhấp vào Custom definition.

2. Trong tab Calculated metrics, hãy nhấp nút vào Create calculated metric

Calculated Metric

3. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy giao diện để đặt calculated metric, có 5 trường để đặt.

  • Name: nhập tên cho calculated metric. Đặt tên mà bạn chọn xuất hiện trong bộ chọn chỉ số cho báo cáo, tên phải rõ ràng và dễ hiểu. Bạn có thể thay đổi sau này.
  • API name: Google điền tên API dựa trên giá trị trong trường Name. Bạn có thể thay đổi tên được điền trong quá trình tạo, nhưng không thể thay đổi tên sau khi tạo calculated metric. Tên API chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số và dấu gạch dưới. Không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt, ký hiệu và khoảng trắng.
  • Description: là tùy chọn nhưng Google khuyên bạn nên thêm nội dung nào đó để cung cấp thêm ngữ cảnh cho người dùng không biết tính calculated metric khi họ truy cập vào báo cáo. 
  • Formula: nhập để xem danh sách chỉ số được xác định trước mà bạn có thể sử dụng để xác định công thức. Bạn cũng có thể nhập số và số thập phân. Tên chỉ số phải được bao quanh bởi dấu ngoạc nhọn đơn {}. Công thức được giới hạn ở 1024 ký tự. 

Bạn có thể nhập toán tử giữa chỉ số và số để xác định công thức. Các toán tử được chấp nhận bao gồm: 

– (trừ hoặc âm)

+ (bổ sung)

* (phép nhân)

/ (phép chia)

() (dấu ngoặc đơn) 

  • Unit of measurement: chọn đơn vị đo lường để xác định cách bạn tính toán chỉ số xuất hiện trong báo cáo. 

Calculated Metric

4. Nhấp vào Save.

Calculated Metric

Một số ví dụ của calculated metric

Ví dụ 1: Doanh thu vận chuyển tính theo % doanh thu mua hàng. 

Ví dụ 2: Phần trăm giảm giá mặt hàng