Theo Wiki thì: “Use Case là một kỹ thuật được dùng trong kỹ thuật phần mềm và hệ thống để nắm bắt yêu cầu chức năng của hệ thống. Use Case mô tả sự tương tác đặc trưng giữa người dùng bên ngoài và hệ thống. Nó thể hiện ứng xử của hệ thống đối với bên ngoài, trong một hoàn cảnh nhất định, xét từ quan điểm của người sử dụng.”

Khi tìm kiếm trên Google thì từ khóa này được Google trả về 3.2 triệu kết quả chỉ trong vòng 0.5 giây. Vậy để hiểu khái niệm Use Case quan trong lĩnh vực Data Analytics, Cloud hay Digital Media chúng ta sẽ thay đổi góc nhìn của mình đối với từng ngành nghề khác nhau và từng bộ phận khác nhau.

Ví dụ về Use Case theo từng phòng ban và khác nhau theo từng ngành

Việc phân tích dữ liệu, xây dựng hệ thống hay thực thi một giải pháp đều cần phải giải quyết một hoặc một vài Use Case cụ thể. Để hiểu được Use Case, trước tiên người quản trị cần hiểu được các pain point (điểm khó khăn) mà mình gặp phải xuyên suốt quá trình làm việc, hoạt động hay thực thi từ đó đưa ra được những yêu cầu cụ thể để nhà tư vấn hay các chuyên gia có thể hỗ trợ để giúp công việc được cải thiện.

Nếu bạn đang cần sự hỗ trợ hay tư vấn, hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên hệ