Cùng Kasatria tìm hiểu về tính năng mới của GA4 trong ghi chú phát hành của Google.

Gặp gỡ thế hệ tiếp theo của Google Analytics

Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020, thuộc tính Google Analytics 4 (trước đây gọi là thuộc tính dành cho “Web và App”) hiện là thuộc tính mặc định khi bạn tạo thuộc tính mới. Universal Analytics là tên gọi cho thế hệ trước của Analytics. Đây là loại thuộc tính mặc định cho các website trước ngày 14 tháng 10 năm 2020. 

Thứ nguyên tùy chỉnh phạm vi mặt hàng (Item-scoped custom dimensions) Item scoped custom dimentions

Google đã thông báo rằng Google Analytics hiện sẽ xử lý các thông số tùy chỉnh cấp mặt hàng (item-scoped custom parameters) từ các sự kiện thương mại điện tử trên website hoặc app. Các thông số này có thể được đặt làm thứ nguyên tùy chỉnh và được sử dụng trong exploration. 

Item-scoped custom dimensions cho phép bạn thu thập thêm thông tin về các mặt hàng trên website hoặc app, ngoài các thông số xác định trước được cung cấp theo mặc định. Ví dụ: bạn có thể gửi các item-scoped custom parameters để thu thập thông tin về màu sắc, kích thước, xếp hạng sản phẩm và tình trạng còn hàng của mặt hàng.

Bạn có thể đặt tối đa 10 item-scoped custom parameters cho thuộc tính tiêu chuẩn và 25 thông số cho thuộc tính Google Analytics 360 dưới dạng thứ nguyên tùy chỉnh. 

Nhóm kênh tùy chỉnh

Nhóm kênh tùy chỉnh

Google Analytics hiện cho phép bạn tạo các nhóm kênh tùy chỉnh, từ đầu hoặc bằng cách sử dụng nhóm kênh mặc định của Google làm điểm bắt đầu. Vì vậy, bạn có thể tạo và tùy chỉnh các kênh riêng. Các nhóm kênh tùy chỉnh có sẵn cho tất cả khách hàng và bạn có thể sử dụng chúng trên các báo cáo và exploration tùy chỉnh để theo dõi chế độ xem hiện tại và lịch sử của các kênh trong chiến dịch.

Bạn có thể chỉnh sửa tên các kênh để phù hợp với doanh nghiệp của mình, điều chỉnh tiêu chí cho bất kỳ kênh nào và thêm hoặc xóa kênh để chế độ xem mở rộng hơn hoặc cụ thể hơn đối với dữ liệu kênh.

Tags: