Khi sử dụng Looker sẽ có một số lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng. Lỗi thường hay gặp phải nhất sẽ là hạn ngạch (quotas) – được hiểu là hạn ngạch dữ liệu được truyền tải từ GA4 đến Looker . Nếu hết hạn ngạch, yêu cầu sẽ không thành công kèm theo thông báo lỗi. Mỗi yêu cầu API dữ liệu sẽ kiểm tra một số nhóm hạn ngạch.

Hạn ngạch có thể gây trở ngại khi kết nối trực tiếp báo cáo Looker với GA4. Mỗi yêu cầu API tiêu thụ hạn ngạch theo thuộc tính và dự án mỗi giờ. Nếu vượt quá một ngưỡng nhất định, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và phải đợi khoảng một giờ trước khi có thể tiếp tục thao tác trên trang tổng quan của Looker Studio. Hạn ngạch được sử dụng với tốc độ nhanh hơn khi dữ liệu trở nên phức tạp hơn, chẳng hạn như tập dữ liệu lớn có nhiều hàng và cột, tính năng lọc nhiều và thời lượng dài. 

Danh mục hạn ngạch

Theo mục đích của hạn ngạch, Data API có ba danh mục yêu cầu: Core, Realtime, và Funnel.  Yêu cầu API đối với phương thức Core tính phí hạn ngạch Core. Yêu cầu API đối với phương thức Realtime sẽ tính phí hạn ngạch Realtime. Một yêu cầu thì sẽ không tiêu tốn cả hạn ngạch Core và Realtime. Đây là các phương pháp và danh mục API:

hạn ngạch

3 giới hạn hạn ngạch

Có ba loại giới hạn hạn ngạch:

  1. Yêu cầu đồng thời cho mỗi thuộc tính: API sẽ không đáp ứng hơn 10 yêu cầu cùng một lúc đối với tất cả công cụ bạn đang sử dụng.
  2. Token hàng giờ cho mỗi thuộc tính đối với mỗi dự án : Phần còn lại của hạn nghạch là dựa trên token cho mỗi dự án. Giới hạn 1.250 token mỗi giờ.
  3. Token hàng ngày cho mỗi thuộc tính đối với mỗi dự án: Tổng mức sử dụng không thể vượt quá 25.000 token mỗi ngày cho tất cả các công cụ bạn đang sử dụng

Hiển thị thông báo lỗi thay thế dữ liệu Looker Studio sẽ trông như thế này: 

giới hạn hạn ngạch

Hạn ngạch của thuộc tính Analytics

Tất cả các yêu cầu đều tiêu tốn hạn ngạch của thuộc tính. 

Hạn ngạch

  • Các yêu cầu đồng thời được đo bằng số lượng yêu cầu được thực hiện cùng lúc. Để giảm tính đồng thời của yêu cầu, hãy chờ các yêu cầu trước đó hoàn tất trước khi gửi yêu cầu tiếp theo.
  • Lỗi Server là mã 500 và 503. Hạn ngạch Server Errors chỉ được tính khi có yêu cầu Server Errors. Khi hạn ngạch Server Errors cho một cặp dự án và thuộc tính đã hết, thì tất cả các yêu cầu đối với thuộc tính đến từ dự án đó sẽ bị chặn.
  • Mỗi yêu cầu sẽ tiêu tốn hạn ngạch cho cả Tokens Per Property Per HourTokens Per Project Per Property Per Hour. Điều này có nghĩa là nhiều hơn 3 dự án thì phải truy cập một thuộc tính trước khi hết hạn ngạch “Tokens Per Property Per Hour”“Tokens Per Project Per Property Per Hour”.

Thuộc tính được phép thực hiện 120 yêu cầu có thể đạt ngưỡng mỗi giờ. Các dimension userAgeBracket, userGender, BrandingInterest, AudienceIdAudienceName có khả năng đạt ngưỡng. Ngưỡng được áp dụng để ngăn chặn bất kỳ ai có thể xem báo cáo và phân tích ra thông tin nhân khẩu học hoặc sở thích của người dùng.

Token

Token được tính theo mỗi yêu cầu tùy thuộc vào độ phức tạp cần hoàn thành. Hầu hết các yêu cầu sẽ tính phí từ 10 token trở xuống. Muốn biết được số lượng lớn hạn ngạch token được sử dụng cho một yêu cầu lớn hay không, thì hãy xem xét các yếu tố sau: 

  • Số lượng hàng lớn
  • Số lượng cột lớn
  • Tiêu chí lọc phức tạp
  • Phạm vi ngày dài

Với mỗi yêu cầu API, bạn có thể chỉ định “returnPropertyQuota”: true trong nội dung yêu cầu để trả về trạng thái hạn ngạch token thuộc trạng thái hiện tại. Trạng thái này chứa cả số lượng tiêu thụ theo yêu cầu này và số lượng còn lại cho mỗi nhóm hạn ngạch. Ví dụ: hãy tìm hiểu thêm về việc chỉ định tham số này trong RunReportRequest.

Để hiểu rõ hơn về kết nối Looker Studio với GA4, vui lòng liên hệ với Kasatria.

Tags: