Các query parameters (tham số truy vấn) đôi khi lưu trữ một số thông tin hữu ích trong các URL, nhưng nó cũng là nguyên nhân làm phân mảnh dữ liệu của trang và khó phân tích khi dùng báo cáo All Pages. Google Analytics sẽ coi một trang là các trang khác nhau nếu URL chứa các query parameters khác nhau.

Các query parameters này gây khó khăn cho việc đo lường hiệu suất của từng trang vì chúng ta phải tổng hợp nhiều giá trị query cho cùng một trang nội dung. Đối với các doanh nghiệp dùng Google Analytics bản standard (miễn phí), đây cũng có thể là một vấn đề lớn nếu website có rất nhiều trang được tương tác, lúc này việc tổng hợp nhóm các trang có cùng một nội dung lại là vô cùng cần thiết. Và loại bỏ query parameters là cách tối ưu nhất hiện nay để giải quyết vấn đề này.

Một lưu ý quan trọng trước khi bắt đầu: Không thể xóa PII (Personally Identifiable Information) như địa chỉ email, số điện thoại, họ tên người dùng bằng View Setting hoặc Filters. Dữ liệu này vẫn được thu thập ở cấp độ Property, do đó  View Setting Filters sẽ không chặn được việc thu thập dữ liệu này và các dữ liệu trên vi phạm Điều khoản dịch vụ của Google. Các developers của bạn nên xóa các parameter này khỏi các URL hoặc sử dụng phương pháp Google Tag Manager (GTM) trong bài đăng này.

View Settings

Một cách để xóa query parameter khỏi các trang là thông qua View Setting trong Google Analytic. Vào Admin > View Setting> Exclude Query Parameters, liệt kê các query parameters mà bạn muốn loại khỏi đường dẫn trang (link trang, URI). Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để loại trừ các query parameter, nhưng nó vẫn có một số hạn chế

Exclude URL Query Parameters giới hạn 256 ký tự, vì vậy nếu bạn có một danh sách dài các query parameter cần loại trừ, thì đây không phải là phương pháp tốt nhất. Ngoài ra, cài đặt này được thực hiện ở cấp độ View, vì vậy cần sao chép các query parameter cho từng Views mà bạn muốn loại trừ.

Filters

Chúng ta có thể sử dụng Filters (bộ lọc) để xóa một số hoặc tất cả các query parameter khỏi các đường dẫn trang. Filters được cấu hình ở cấp Account do đó có thể áp dụng lên nhiều View cùng một lúc, vì vậy đây có thể là một phương án tốt hơn nếu bạn đang làm việc với nhiều View.

Để xóa query parameters bằng Filters, chúng ta sẽ muốn sử dụng Search and Replace filters. Vào Admin > Account> All Filters. Nhấp ”All Filters”và chọn “Custom” tại Filter Type và chọn “Search and Replace“. Tại Filter Field chọn “Request URI

Chúng ta sẽ sử dụng Search String để xác định query parameter cần xóa.

Xóa một số Queries với Filters

Để xóa query parameter cụ thể đường dẫn trang, chúng tôi sẽ sử dụng regular expression để xác định chúng trong trường Search String. Ví dụ: nếu muốn loại fbclid khỏi tất cả các đường dẫn, chúng ta có thể làm như sau:

(^[^#?]*\?([^#]*&)?)(fbclid(=[^&#]*)?&?)

Sau khi nhập vào Search String, bạn sẽ cần thêm \1 vào Replace String trước khi lưu. Nếu có nhiều parameters muốn xóa, bạn sẽ cần áp dụng filter khác cho mỗi query.

Khi đã thiết lập các filter cho tất cả các query muốn xóa, bạn sẽ cần tạo thêm filter “clean up” (clean up ở đây là tên đặt trong filter name chứ không phải là 1 chức năng) để xóa “?” hoặc là “&.” Sử dụng Search and Replace mới và chèn đoạn sau vào trường Search String:

([?&]$)

Bộ lọc này sẽ tìm kiếm một dấu “?” hoặc dấu “&”  ở cuối đường dẫn trang và xóa nó. Lưu ý, cần làm theo thứ tự của filters để tránh phát sinh vấn đề.  Filter dùng để xóa “?” hoặc “&” cần ở bên dưới tất cả các filter dùng để xóa query.

Xóa tất cả các truy vấn URL

Chúng tôi có thể loại bỏ tất cả các query parameters với một filter. Trong Search and Replace, hãy thêm đoạn sau vào trường Search String:

\?.*

Đoạn này sẽ loại bỏ dấu “?” đầu tiên trong đường dẫn trang và mọi thứ sau nó. Lưu ý rằng Google Analytics sẽ xử lý các parameters UTM trước khi filter này được áp dụng, do đó  không cần lo lắng về việc mất các thông tin liên quan campaign.

Xóa các query bằng Google Tag Manager (GTM)

Xóa các query parameter thông qua GTM sẽ ngăn chúng được gửi lên Google Analytics, đây là một giải pháp tốt hơn nếu bạn cần xóa PII. GTM cũng có thể là một lựa chọn tốt hơn nếu bạn có RẤT NHIỀU tham số.

Xóa một số truy vấn thông qua GTM

Nếu cần xóa các query parameter cụ thể thông qua GTM, chúng ta có thể làm điều đó bằng Custom Javascript tại Variable (hay còn gọi là Biến). Lưu ý rằng variable này sử dụng {{Page URL}},, do đó hãy chắc chắn đã kích hoạt nó.

Tạo 1 Javascript Custom mới, và dán đoạn script như sau <đoạn script này được tham khảo từ bounteous.com:

function() {
//Update params with queries to be removed from URL 
var params = ['name', 'email'];
var a = document.createElement('a');
var param,
      qps,
      iop,
      ioe,
      i;
a.href = {{Page URL}};
if (a.search) {
      qps = '&' + a.search.replace('?', '') + '&';
      for (i = 0; i < params.length; i++) {
          param = params[i];
          iop = qps.indexOf('&' + param + '=');
          if(iop > -1) {
              ioe = qps.indexOf('&', iop + 1);
              qps = qps.slice(0, iop) + qps.slice(ioe, qps.length);
          }
      }
a.search = qps.slice(1, qps.length - 1);
}
return a.href;
}

Javascript này sẽ xóa các parameter mà bạn chỉ định trong biến params. Tiếp theo, đi đến variable Google Analytics Settings > Fields to Set. Thêm vào field name location’  và đặt giá trị cho Custom Javascript để ghi đè URL của bạn.

Hãy kiểm tra kết quả cài đặt ở chế độ Preview, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng phương pháp này để xóa PII!

Xóa tất cả các truy vấn thông qua GTM

Xóa tất cả các query trong GTM là một giải pháp đơn giản. Trong variable Google Analytics Settings, chúng ta sẽ sử dụng Fields to Set, nhưng lần này sử dụng field name ‘page’  và đặt giá trị là built-in variable  {{Page Path}}.

Variable {{Page Path}} trả về document.location.pathname không bao gồm các query parameters. Như đã đề cập ở trên, các parameter UTM vẫn sẽ được chuyển đến Google Analytics! Campaign parameters đến từ vị trí, không phải từ page field . Hãy cẩn thận về các search terms (các từ tìm kiếm trong website) sẽ bị mất. Google Analytics sẽ xem xét các từ được tìm kiếm trên đường dẫn trang từ cài đặt site search tại View Setting, vì vậy nếu GA không tìm thấy thì báo cáo Site Search sẽ không có bất kỳ dữ liệu nào.

Tags: .