Khi triển khai Google Analytics 4, theo mặc định bạn cũng đang theo dõi hoạt động tương tác/event của chính mình. Điều đó trở thành thách thức khi làm việc với một doanh nghiệp lớn. Mỗi lượt truy cập/event do nhân viên thực hiện sẽ làm sai lệch dữ liệu. Để khắc phục được việc đó, bạn có thể lọc lưu lượng truy cập nội bộ (internal traffic) trong Google Analytics 4. 

Bạn có thể lọc hoạt động trang web từ một địa chỉ IP hoặc một dải địa chỉ IP để dữ liệu do người dùng tại các địa chỉ IP đó tạo ra không xuất hiện trong báo cáo của bạn. Bạn không thể lọc lưu lượng truy cập nội bộ từ người dùng app. 

Bạn có thể tạo đến 10 data filter trên mỗi thuộc tính. 

Các bước lọc truy cập  nội bộ trong GA4

Bạn cần có vai trò Editor ở cấp thuộc tính để xác định lưu lượng truy cập và tạo, chỉnh sửa và xóa data filter. 

Bước 1: Xác định lượt truy cập nội bộ

Khi hoàn thành các bước sau, Analytics sẽ thêm thông số Traffic_type vào mọi event sắp tới. Bạn cũng có thể thêm thông số vào event theo cách thủ công. 

1. Trong Admin, ở phần Data collection and modification, hãy nhấp vào Data streams

lọc lưu lượng truy cập 1

2. Nhấp vào data stream của web

3. Trong phần thông tin chi tiết của luồng web, hãy nhấp vào Configure tag settings

lọc lưu lượng truy cập

4. Nhấp vào Show all.

5. Nhấp vào Define internal traffic.

lọc lưu lượng truy cập

6. Nhấp vào Create.

lọc lưu lượng truy cập

7. Nhập quy tắc đặt tên.

lọc lưu lượng truy cập

8. Nhập giá trị cho thông số traffic_type

lọc lưu lượng truy cập

Lưu ý: traffic_type là thông số sự kiện duy nhất mà bạn có thể xác định giá trị. internal là giá trị mặc định, nhưng bạn có thể nhập giá trị mới (ví dụ: emea_headquarters) để thể hiện vị trí mà lưu lượng truy cập nội bộ bắt nguồn.

 1. Trong IP address > Match type, hãy chọn một trong các toán tử.
 2. Trong IP address  > Value, nhập địa chỉ hoặc dải địa chỉ xác định lưu lượng truy cập từ vị trí bạn đã xác định ở bước 8. Bạn có thể nhập địa chỉ IPv4 hoặc IPv6. 

Bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy (regex) trong trường địa chỉ IP: 

 • Địa chỉ IP bằng 172.16.11
 • Địa chỉ IP bắt đầu bằng 10.0
 • Địa chỉ IP kết thúc bằng .255
 • Địa chỉ IP chứa: .0.0.
 • Địa chỉ IP nằm trong dải (cần trình bày các dải bằng ký hiệu CIDR): 
 • Khối 24 bit (ví dụ 10.0.0.0 – 10.255.255.255): 10.0.0.0/8
 • Khối 20 bit (ví dụ: 172.16.0.0 – 172.31.255.255): 172.16.0.0/12)
 • Khối 16 bit (Ví dụ: 192.168.0.0 – 192.168.255.255): 192.168.0.0/16
 • Địa chỉ IP khớp với biểu thức chính quy: 192\.0*

9. (Tùy chọn) nhấp vào Add condition để đặt nhiều điều kiện. Bất kỳ địa chỉ IP nào phù hợp với điều kiện sẽ được đánh dấu là lưu lượng truy cập nội bộ. Các điều kiện là điều kiện OR chứ không phải điều kiện AND.

10. Nhấp vào Create

lọc lưu lượng truy cập

Sử dụng ký hiệu CIDR 

Ký hiệu CIDR là cách để thể hiện các dải địa chỉ IP. 

Các ví dụ sau sử dụng địa chỉ IPv4. Cú pháp ký hiệu CIDR giống nhau đối với địa chỉ IPv6.

Địa chỉ IPv4 là số nhị phân 32 bit với các giá trị cho mỗi octet nằm trong khoảng từ 0-255

Ví dụ: địa chỉ IPv4

10.10.101.5

có nhị phân 32 bit tương đương với

00001010.00001010.01100101.00000101

Khi bạn thể hiện một dải địa chỉ IP bằng ký hiệu CIDR, bạn có biết có bao nhiêu bit được cố định và bao nhiêu bit có thể có bất kỳ giá trị nào. Ví dụ: ký hiệu CIDR cho dải địa chỉ 192.128.255.0-192.168.255.255 là 192.168.255.0/24. 

/24 cho biết 24 bit đầu tiên (192.128.255) là cố định và 8 bit cuối cùng (.0) là các ký tự đại diện có thể nhận bất kỳ giá trị nào (0 là ký tự đại diện tiêu chuẩn).

Nếu bạn cần chỉ ra phạm vi 192.168.0.0 – 192.168.255.255, bạn sẽ chỉ ra rằng 16 bit đầu tiên của địa chỉ là cố định: 192.168.0.0/16.

/16 cho biết 16 bit đầu tiên (192.168) là cố định và 16 bit cuối cùng (.0.0) là các ký tự đại diện có thể nhận bất kỳ giá trị nào.

Bước 2: Tạo bộ lọc dữ liệu 

1. Trong Admin, ở phần Data collection and modification, hãy nhấp vào Data filters

lọc lưu lượng truy cập

2. Nhấp vào Create Filter

lọc lưu lượng truy cập

3. Chọn Interal Traffic

lọc lưu lượng truy cập

4. Nhập tên của data filter. Tên phải bao gồm các điều kiện sau:

 • là duy nhất trong số các data filter trong cùng một thuộc tính
 • bắt đầu bằng một chữ cái 
 • chỉ chứa các chữ cái và số, dấu gạch dưới và dấu cách
 • chứa tối đa 40 ký tự

lọc lưu lượng truy cập

5. Chọn Exclude để lọc các event trong đó giá trị của thông số traffic_type khớp với tên bạn đã nhập ở bước 10 ở trên. 

lọc lưu lượng truy cập

6. Chọn từ các trạng thái bộ lọc sau: 

 • Testing: Analytics xác định dữ liệu phù hợp với dimension “Test data filter name”
 • Active: Analytics áp dụng data filter cho dữ liệu đến và thực hiện các thay đổi vĩnh viễn.
 • Inactive: Analytics không đánh giá bộ lọc

lọc lưu lượng truy cập

Lưu ý: Dữ liệu của bạn đáp ứng data filter thử nghiệm sẽ được gán cho dimension “Test data filter name” và được cung cấp một giá trị của tên bộ lọc. Dữ liệu đó có sẵn trong Explore để bạn có thể xác thực data filter trước khi kích hoạt chúng. 

7. Nhấp vào Create

lọc lưu lượng truy cập

Kiểm tra data filter

Việc kiểm tra data filter sẽ đảm bảo bộ lọc lọc thành công lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP. Lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP đã lọc được thêm vào dimension “Test data filter” với tên bộ lọc làm giá trị.

Để tìm các event do một địa chỉ IP đã lọc kích hoạt, bạn có thể tạo free-form exploration theo cài đặt sau:

 • Technique: Free form
 • Rows: Test data filter name, Event name
 • Values: Event count
 • Filter: “Test data filter name contains [the name of your data filter]”

Quá trình áp dụng data filter có thể mất từ ​​24 đến 36 giờ. Kiểm tra lại sau nếu không có giá trị nào được chỉ định.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào với GA4, vui lòng liên hệ với Kasatria để được tư vấn và hỗ trợ.

Tags: