Bảng xếp hạng do cộng đồng về xây dựng AI được đăng công khai trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn trong tháng gần đây,  “Chatbot Arean” của Large Model Systems Organization (LMSYS) đã công bố CHATGPT đã bị đánh bại và không còn là chatbot thông minh nhất thế giới. 

CHATGPT đã bị đánh bại

Từ khi được ra mắt, CHATGPT đã nhanh chóng được quan tâm bởi sự thông minh và đa nhiệm của nó. Mặc dù có một số công ty mới tham gia vào cộng đồng AI , chẳng hạn như Gemini của Google (trước đây là Bard) và Mistral-Medium của công ty khởi nghiệp Mistral AI và đang tranh giành các vị trí gần đầu bảng xếp hạng, nhưng GPT-4 của OpenAI vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.  

Tuy nhiên, trong lần cập nhật gần nhất của bảng xếp hạng “ChatArean” có thể thấy 4 sản phẩm mới được ra mắt trong một tuần, đặc biệt là phần cảm xúc của các công cụ này rất tốt. CHATGPT (GPT-4-1106-preview) của OpenAI đã bị Claude 3 Opus vượt mặt để trở thành mô hình ngôn ngữ lớn thông minh nhất thế giới.  

Claude 3 Opus được phát triển bởi Anthropuc, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại San Francisco, là mô hình ngôn ngữ được sử dụng để phát triển chatbot Claude AI. Điểm số đánh giá của Claude 3 Opus và GPT-4-1106-preview đều không cách nhau quá xa. Nhưng Claude 3 Opus có điểm số dẫn đầu ở mọi hạng mục, nó thể hiện khả năng lý luận và giải toán vượt trội, khả năng thể hiện cảm xúc của nó cũng rất mạnh mẽ. Công cụ này được chuyên gia AI – Simon Willison sử dụng cho hầu hết tác vụ, thay thế các sản phẩm từ OpenAI. 

CHATGPT đã bị đánh bại

Trang TechCrunch cũng đánh giá cao giải pháp từ Anthropic trong tác vụ tóm tắt tài liệu. Claude 3 Opus được nhận định là chatbot hữu ích và đưa ra câu trả lời rất dễ hiểu, ngắn gọn và không có từ chuyên ngành.

Tuy nhiên, Claude 3 Opus không làm việc với dữ liệu trên website hoặc các đầu vào khác, nó chỉ trả lời được các câu hỏi có cơ sở dữ liệu trước tháng 8 năm 2023, giá 20USD/tháng của Claude 3 Opus vẫn bị cho là đắt so với GPT-4. Nhìn chung lại thì CHATGPT vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn.

Tags: