Hầu hết các so sánh giữa Universal Analytics (GA3) và GA4 đều tập trung vào sự khác biệt giữa Mô hình đo lường (Measurement Model), phân tích chuyên sâu thì ở bài viết này, bạn có thể nhìn được sự khác biệt giữa GA3, GA360 và GA4 theo hướng nhìn khác, đó là Use Case.

Sau đây là một vài so sánh theo phương diện tính năng như quản trị, báo cáo, kích hoạt và khám phá:

GA3 vs GA4

Tags: