Hầu hết các so sánh giữa Universal Analytics (GA3) và GA4 đều tập trung vào sự khác biệt giữa Mô hình đo lường (Measurement Model), phân tích chuyên sâu thì ở bài viết này, bạn có thể nhìn được sự khác biệt giữa GA3, GA360 và GA4 theo hướng nhìn khác, đó là Use Case.

Sau đây là một vài so sánh theo phương diện tính năng như quản trị, báo cáo, kích hoạt và khám phá:

GA3 vs GA4

 

Việc so sánh giữa GA3 và GA4 sẽ chỉ mang tính chất tương đối, lý do khá đơn giản là dựa vào mô hình đo lường khác nhau giữa các bên. GA3 dựa vào Session để thực hiện tính toán; trong khi đó GA4 dựa vào event (từng điểm chạm của khách hàng) để thực hiện tính toán. Lý do cho việc sử dụng event là việc kết hợp dữ liệu của Website và Mobile App để người dùng có một cái nhìn tổng quan nhất về khách hàng trên một giao diện báo cáo. Tuy rằng trên GA4 cũng đã có thiết lập nhiều chỉ số như trên GA3 như (Session, Bounce rate, Conversion rate…) tuy nhiên cũng sẽ có sự khác biệt dựa trên mô hình đo lường – chúng tôi sẽ thực hiện các so sánh này ở các bài viết khác.

Tags: